Släps-Kullens Samfällighetsförening

Vad är en samfällighetsförening?

Läs här på Lantmäteriets hemsida om samfällighetsföreningar.

 

Delsamfälligheter mm.

Släps-Kullens Samfällighetsförening (SKSF) bildades genom en lantmäteriförrättning år 1994. Antal medlemmar/delägare är ca. 135 st fastigheter inom Släps-Kullen, Kullavik, Kungsbacka kommun. I samfälligheten ingår följande delsamfälligheter: Släps-Kullen S:1, S:2, S:3, S:5, S:7, S:10, S:12, S:17, S:25, S:27, S:28, S:29, S:30, S:31, S:32. Av särskilt intresse är mark- och vattenområdet i Kullsvik (S:25), Kyviksbäcken S:28 och Store Mosse S:31. Innan SKSF bildades fanns i äldre tid ett byalag som ansvarade för dessa markområden. Föreningens stadgar hittar du här >>

Släps-Kullens Samfällighetsförening
Kullaviks Trädgårdsväg 4A
429 33 Kullavik
e-post sksf@kullavik.nu

Telefon ordförande 031-93 10 00, kassör 0703-526765

Bankgiro 5630-2268